برنامه هفته دوم لیگ دسته یک چابهار 90

جمعه 90/12/19 سالن کوثر

ساعت 9:30    ستارگان شرق - آموزش و پرورش

ساعت 10:30      منطقه آزاد - پیمان

ساعت 11:30    پسران کتری زاده - پایگاه شهید محمد قاسمی منطقه آزاد

6 سال پیش