یادی از تیم قدیم

ایستاده از راست: کامبیز خشنود- محمد روحانی زاده - زبیر دشتی - یاسر بمپوری - فرشید باتونه - علی بمپوری - عزیز جهانتیغ

نشسته از راست: سید وحید علوی - امین خمر - سید امین فرقانی - واحد دل شب

6 سال پیش