نتایج هفته دوم دور برگشت

پسران کتری زاده 3 - 0 آموزش و پرورش ( به دلیل حاضر نشدن تیم اموزش و پرورش)

ستارگان شرق 4 - 1 منطقه آزاد

پایگاه شهید محمد قاسمی 3- 0 پیمان

6 سال پیش