برنامه مسابقات جام رمضان 91

ایام هفته

تازیخ

بازی اول - ساعت 22:30

بازی دوم - ساعت 23:30

بازی سوم - ساعت 00:30

دوشنبه

91/5/2

منطقه آزاد الف 4 -- 1 مقاومت امام حسین (ع)

نیکنام  5 -- 1  اداره برق

منطقه آزاد ب 8 -- 1  برق منطقه ایی

سه شنبه

91/5/3

بازار فجر  3 -- 3  بنگاه ناصر

پرشیا یدک  1 -- 2  اس تجربه

نقاشی ساختمانی هوت 9 -- 3  باربری صدرا مهر

چهارشنبه

91/5/4

شهرداری  6 -- 2  ذوالفقار

آرشین  5 -- 5  پایگاه شهداء

شرکت سیمای چابهار  2 -- 3  لوگا رنگ

پنج شنبه

91/5/5

صرافی حشمتی 2 -- 0 هلال مهر

برادران قدری  7-- 1 اداره زندان

نوکین ابزار 7 -- 4 شهید انت

جمعه

91/5/6

پایگاه شهداء 2 -- 5 منطقه آزاد ب

پرشیا یدک 5 -- 1 لوگا رنگ

نیکنام 6 -- 2 ذ والفقار

شنبه

91/5/7

بنگاه ناصر 3 --  3 شهید انت

نقاشی ساختمانی هوت 6 -- 1هلال مهر

منطقه آزاد الف 7 -- 2 اداره زندان

یکشنبه

91/5/8

شهرداری 8 -- 1 اداره برق

آرشین 5 -- 0 برق منطقه ایی

اس تجربه 3 -- 0 شرکت سیمای چابهار

دوشنبه

91/5/9

برادران قدری  -- مقاومت امام حسین (ع)

صرافی حشمتی -- باربری صدرا مهر

بازار فجر  --  نوکین ابزار

سه شنبه

91/5/10

منطقه آزاد ب -- آرشین

پرشیا یدک -- شرکت سیمای چابهار

شهید انت -- بازار فجر

چهارشنبه

91/5/11

لوگا رنگ -- اس تجربه

بنگاه ناصر -- نوکین ابزار

منطقه آزاد الف -- برادران قدری

پنج شنبه

91/5/12

نقاشی ساختمانی هوت -- صرافی حشمتی

برق منطقه ایی -- پایگاه شهداء

ذوالفقار -- اداره برق

جمعه

91/5/13

اداره زندان -- مقاومت امام حسین (ع)

نیکنام -- شهرداری

هلال مهر -- باربری صدرا مهر

 

5 سال پیش