# جام_رمضان_91

جدول مسابقات در پایان مرحله مقدماتی

گروه یک تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز اس تجربه 3 3 - - 8 3 5+ 9 پرشیا یدک 3 2 - 1 14 4 10+ 6 لوگا رنگ 3 1 - 2 6 9 3- 3 شرکت سیمای چابهار 3 - - 3 3 14 11- 0 گروه دوم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز منطقه آزاد ب 3 3 - - 21 4 17+ 9 پایگاه شهدا 3 1 1 1 18 10 8+ 4 آرشین 3 1 1 1 11 13 2- 4 برق منطقه ایی 3 - - 3 1 24 23- 0 گروه سوم تیم بازی برد تساوی باخت گل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

جدول مسابقات تا پایان روز هفتم

گروه اول تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز اس تجربه 2 2 - - 5 1 4+ 6 پرشیا یدک 2 1 - 1 6 3 3+ 3 لوگا رنگ 2 1 - 1 4 7 3- 3 شرکت سیمای چابهار 2 - - 2 2 6 4- 0 گروه دوم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز منطقه آزاد ب 2 2 - - 13 3 10+ 6 آرشین 2 1 1 - 10 5 5+ 4 پایگاه شهدا 2 - 1 1 7 10 3- 1 برق منطقه ایی 2 - - 2 1 13 12- 0 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید