# جام_رمضان_91

جدول مسابقات در پایان مرحله مقدماتی

گروه یک تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز اس تجربه 3 3 - - 8 3 5+ 9 پرشیا یدک 3 2 - 1 14 4 10+ 6 لوگا رنگ 3 1 - 2 6 9 3- 3 شرکت سیمای چابهار 3 - - 3 3 14 11- 0 گروه دوم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز منطقه آزاد ب 3 3 - - 21 4 17+ 9 پایگاه شهدا 3 1 1 1 18 10 8+ 4 آرشین 3 1 1 1 11 13 2- 4 برق منطقه ایی 3 - - 3 1 24 23- 0 گروه سوم تیم بازی برد تساوی باخت گل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

جدول گروههای 4 تا 6 پس از بازیهای شب هفتم

گروه چهارم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز نوکین ابزار 2 2 - - 13 6 7+ 6 بنگاه ناصر 2 - 2 - 6 6 0 2 بازار فجر 2 - 1 1 5 9 4- 1 شهید انت 2 - 1 1 8 11 3- 1 گروه پنجم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز نقاشی ساختمانی هوت 2 2 - - 15 4 11+ 6 صرافی حشمتی 2 2 - - 5 1 4+ 6 هلال مهر 2 - - 2 1 8 4- 0 باربری صدرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید