# جام_رمضان_91

جدول گروههای 4 تا 6 پس از بازیهای شب هفتم

گروه چهارم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز نوکین ابزار 2 2 - - 13 6 7+ 6 بنگاه ناصر 2 - 2 - 6 6 0 2 بازار فجر 2 - 1 1 5 9 4- 1 شهید انت 2 - 1 1 8 11 3- 1 گروه پنجم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز نقاشی ساختمانی هوت 2 2 - - 15 4 11+ 6 صرافی حشمتی 2 2 - - 5 1 4+ 6 هلال مهر 2 - - 2 1 8 4- 0 باربری صدرا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جدول مسابقات تا پایان روز هفتم

گروه اول تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز اس تجربه 2 2 - - 5 1 4+ 6 پرشیا یدک 2 1 - 1 6 3 3+ 3 لوگا رنگ 2 1 - 1 4 7 3- 3 شرکت سیمای چابهار 2 - - 2 2 6 4- 0 گروه دوم تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز منطقه آزاد ب 2 2 - - 13 3 10+ 6 آرشین 2 1 1 - 10 5 5+ 4 پایگاه شهدا 2 - 1 1 7 10 3- 1 برق منطقه ایی 2 - - 2 1 13 12- 0 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید